O PROJEKTU

Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci.

Krkonoše jsou oblast poznamenaná ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické a sociální transformace společnosti. Snahy o poznání a analýzu jejich historické a kulturní identity velmi komplikuje místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů.

Záměry projektu
  1. prostřednictvím veřejné specializované databáze (tj. báze analytických metadat) zpřístupnit informační prameny o historii a kulturní paměti Krkonoš (tzv. corcontica) bez ohledu na jejich fyzické umístění
  2. přispět ke specifckému metodologickému nahlížení na regionální dějiny z perspektivy informačních pramenů
  3. analyzovat v daném čase aktuální stav výzkum

Specializovaná databáze díky svému softwarovému řešení evidence, zpracování a prezentace na jednom místě shromáždí a analyticky popíše vybraná corcontica (včetně anotací akcentujících regionální specifka), uvede odkaz na místo jejich fyzického uložení, případně jejich dostupnost v digitální podobě.

Hlavní výstupy projektu
  1. specializovaný software, umožňující efektivní vyhledávání corcontic vědcům i veřejnosti
  2. výstava s kritickým katalogem seznamující veřejnost s problematikou řešenou projektem a možnostmi jeho využití
  3. tři specializované mapy zobrazující jednak proměny Krkonoš v období let 1918–1992, jednak uložení corcontic a jejich typologii.

Mezi vedlejší výsledky bude patřit zmiňovaná specializovaná databáze (S) a uspořádání interdisciplinární vědecké konference s následnou kolektivní monografií.

Projekt zásadní způsobem přispěje k poznání dějin Krkonoš v období Československa a otevře nové cesty bádání zpřístupněním informací o řadě dosud zcela roztříštěných, a tedy často prakticky téměř nedohledatelných pramenů.

Geografické a metodologické vymezení

Projekt v souladu se svým zadáním pracuje pouze s českojazyčnými a německojazyčnými informačními zdroji. Vzhledem k limitovanému času trvání projektu není polská strana Krkonoš projektem řešena.

Projekt užívá záměrně terminologii vycházející z rozhodnutí Česko-německé komise historiků, a to mezinárodně nedohodnuté nucené vysídlení (do ukončení Postupimské konference) a mezinárodně dohodnuté nucené vysídlení (od ukončení Postupimské konference dále).

Loading...

Aktuality