Jan SLAVÍČEK – Jiří KOHOUTEK a kol. Krkonoše a jejich lidé v běhu času: Prameny, paměť, interpretace ve 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR, 2022, ISBN: 978‑80‑7286‑410‑2

Dějinný vývoj regionu Krkonoš ve 20. století organicky navazoval na události předchozích staletí. Vedle odrazu „velkých“, celostátních či nadstátních dějin působila i specifická charakteristika Krkonoš jako regionu se svérázným prostředím, obyvatelstvem a vývojem. Kniha KRKONOŠE A JEJICH LIDÉ V BĚHU ČASU zachycuje vybraná témata krkonošských dějin 20. století pod zorným úhlem šesti badatelských přístupů: 1. propojuje svět tzv. „velké“ historie a tzv. „malých“, regionálních dějin, 2. tematizuje komplikovanou národnostní strukturu regionu, 3. reflektuje Krkonoše jako geograficky a socio-ekonomicky specifický region s rozvinutým turismem, 4. konceptualizuje Krkonoše jako oblast poznamenanou celou řadou diskontinuit historického vývoje, 5. vnímá, že v důsledku těchto diskontinuit došlo k zásadnímu narušení podstatné části historické paměti regionu a 6. demonstruje možnosti využití širokého spektra pramenů v regionálním výzkumu.

Digitální verze (tisková data) monografie je k dispozici ke stažení zde.