Odborné články

Výsledky projektu jsou prezentovány v několika článcích v odborných časopisech.

1. Petra HOFFMANNOVÁ – Jiří KOCIÁN. Historical Sources of Giant Mountains – Solution for Digital Archives. Prameny Krkonoš – řešení pro digitální archivy. Journal of Diplomatic and Social Studies / Vol. 4 / No. 1 / 2021, s. 33–50.

Abstrakt: Krkonoše jsou region postižený ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické a sociální transformace místní společnosti. Snahy rozpoznat a analyzovat historické a kulturní identity regionu značně komplikuje především místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů. Vzhledem k rostoucímu významu počítačových technologií ve všech oblastech, včetně kultury, je třeba digitalizovat zdroje, ale také metazdroje a vytvořit sjednocené archivy, kde lze všechny tyto informace shromáždit ve vhodné struktuře a dále s nimi pracovat. Cílem článku je představit návrh a vývoj specializované databáze pro projekt „Prameny Krkonoš: Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci“. Specializovaná databáze bude prostřednictvím svého inovativního softwarového řešení zaznamenávat, zpracovávat a prezentovat, shromažďovat a analyzovat reprezentativní corcontica (včetně anotace upozorňující na regionální zvláštnosti) a odkazující na jejich fyzické umístění a případně na jejich digitální verze. Zaměřujeme se především na popis jednotlivých databázových modulů a jejich propojení.

Výsledek je dostupný zde: https://jdss.vsmvv.cz/images/issues/2021_01/JDSS_2021_01.pdf


2. David NÁPRAVNÍK – Kateřina MACKOVÁ. Softwarové řešení digitálních archivů. Knihovna Plus, č. 2/2022, nestránkováno (online časopis).

Abstrakt: Studie popisuje vytváření demoverze (resp. prototypu) software a na něj navázané specializované databáze v rámci projektu NAKI II Prameny Krkonoš1. Pokusili jsme se vytvořit komplexní řešení digitálního archivu pro sběr, centralizaci a zpřístupnění metadatových záznamů popisujících data o historii Krkonoš široké veřejnosti. Navrhované řešení se skládá ze specializované databáze pro ukládání dat a uživatelského rozhraní přístupného přes webovou aplikaci, které umožní uživatelům základní práci s daty – vytváření a editaci metadatových popisků, sbíraných dat a jejich zpětné prohlížení založené na nejmodernějších technologiích, které mezi existující systémy vnášejí nové přístupy a možnosti, a tím je v určitých oblastech jako rychlost, čitelnost a velikost záznamů rozšiřují a překonávají. V průběhu řešení projektu NAKI II Prameny Krkonoš ale došlo k přehodnocení priorit, a tudíž i ke změně strategie pro vývoj software. Pro další vývoj tedy byly zvoleny jiné cesty a vzhledem k použití jiných technologií, došlo i k proměně programátorského týmu. Další vývoj software potom probíhal na základě zpětné vazby z testování popisované demoverze software. Navrhovaná struktura databáze byla z implementačních důvodů restrukturalizována a dotkla se především použité databáze. Jako báze pro ukládání dat bylo použito existujícího řešení v podobě open-source knihovního systému KOHA. Nicméně tato studie možného řešení ukazuje cestu pro tvorbu komplexního řešení digitálního archivu a jeho použitelnost pro různorodá data byla studií prokázána.

Výsledek je dostupný zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2022-2/informace-a-konference/softwarove-reseni-digitalnich-archivu


3. Tamara NOVÁKOVÁ. Metodika místopisu Krkonoš: proměna sídelních lokalit z hlediska jejich funkce, statusu, názvu, vývoje domů, počtu a národnostního složení obyvatel v letech 1890–1992 (2021). Opera Corcontica, č. 59/2022, v tisku.

Abstrakt:

 


4. Libor DUŠEK. Květen 1945 v Krkonoších: narativy pamětníků aneb od koho byl kdo osvobozen. Studia Ethnologica Pragensia, č. 2/2022, s. 45–63, v tisku.

Abstrakt: 

 


5. Jan PANUŠ – Petra HOFFMANNOVÁ – Jiří KOCIÁN – Jiří NEMEŠKAL. Tvorba interaktivních map v projektu Prameny Krkonoš. Fontes Nissae, č. 1/2023, v tisku.

Abstrakt: